Gebruikmaken van rechten

Clausule met informatie over het gebruik van uw rechten

Dit document heeft tot doel de procedure vast te stellen voor het verwerken van verzoeken waarin gebruik wordt gemaakt van de rechten met betrekking tot persoonsgegevens die in handen zijn van SPET, Turismo de Tenerife, S.A..

Overeenkomstig de in de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming toegekende rechten, kunt u gebruikmaken van het recht uw persoonlijke gegevens en de door u verleende toestemming voor de verwerking ervan in te zien, te rectificeren, te beperken, te wissen, over te dragen of hiertegen bezwaar te maken, door uw een verzoek op de volgende wijze in te dienen:
    SCHRIFTELIJK: ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager en gericht aan SPET, Turismo de Tenerife, S.A. ter attentie van: Gegevensbescherming, Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife.
    PER E-MAIL: naar het volgende adres: protecciondedatos @ webtenerife.com.
Iedere persoon heeft het recht te weten of SPET, Tenerife, S.A. al dan niet persoonsgegevens behandelt die op hem of haar betrekking hebben. De betrokken personen hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, te verzoeken om het wissen van de gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden of om andere redenen.
In bepaalde omstandigheden en op grond van redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de aanvrager kunnen belanghebbenden verzoeken om de beperking van de verwerking van hun gegevens of hiertegen bezwaar maken; in dat geval zal SPET, Turismo de Tenerife, S.A. de gegevens uitsluitend bewaren om dwingende en legitieme redenen, ter naleving van door de overheid vastgestelde geldende regelgeving of voor het aanspannen van eventuele klachtenprocedures of ter verdediging hiertegen.

KOSTEN VOOR HET GEBRUIKMAKEN VAN UW RECHTEN
Wanneer u gebruikmaakt van uw rechten worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht, behalve wanneer een verzoek duidelijk ongefundeerd of buitensporig is, met name wanneer het herhaaldelijk wordt ingediend. In die gevallen kan SPET, Turismo de Tenerife, S.A. een vergoeding in rekening brengen ter compensatie van de administratieve kosten die zijn gemaakt om het verzoek te behandelen of besluiten het verzoek niet in behandeling te nemen (de vergoeding komt overeen met de kosten van de afhandeling van het verzoek).

TERMIJNEN
U ontvangt binnen een maand bericht van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. over de acties die naar aanleiding van uw verzoek hebben plaatsgevonden (dit kan uitlopen tot twee maanden, met name wanneer het bijzonder ingewikkelde verzoeken betreft, waarbij u hierover voorafgaand wordt geïnformeerd).
Op grond van de omvang van de verwerkte gegevens en de informatie kan SPET, Turismo de Tenerife, S.A. u vragen de informatie waarop uw verzoek tot inzage betrekking heeft, nader toe te lichten.

VRAGEN EN INLICHTINGEN
Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u een verzoek over de verwerking van uw persoonlijke gegevens versturen naar het volgende e-mailadres: protecciondedatos @ webtenerife.com.

BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE
Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten moet u een bericht sturen naar SPET, Turismo de Tenerife, S.A. met de volgende gegevens:
    voor- en achternaam van de belanghebbende; kopie van het document dat de identiteit van de getroffen persoon aantoont of, indien van toepassing, de persoon door wie hij of zij wordt vertegenwoordigd en het document waarmee die vertegenwoordiging wordt aangetoond;
    een verzoek waarin concreet wordt beschreven wat er wordt gevraagd;
    adres voor het ontvangen van kennisgevingen, datum en handtekening van de aanvrager;
    documenten ter onderbouwing van het geformuleerde verzoek, indien van toepassing.
Indien het verzoek wordt ingediend door een wettelijk vertegenwoordiger moet worden aangetoond dat deze in die hoedanigheid optreedt.
Indien het verzoek wordt ingediend door een vrijwillige vertegenwoordiger, moet een kopie van het nationaal identiteitsbewijs van die persoon of een daaraan gelijkwaardig document worden meegestuurd en een document waaruit blijkt dat die persoon gemachtigd is tot vertegenwoordiging.

Verzoek per TELEFOON
Gelet op het feit dat het zeer persoonlijke rechten betreft, kan de identiteit van de persoon niet via dit medium worden vastgesteld. Het verzoek kan daarom niet op deze manier worden ingediend.
U moet uw verzoek schriftelijk indienen (via e-mail, reguliere mail of in persoon).

PERSOONLIJK ingediend verzoek
We delen u mede dat we niet onmiddellijk of ter plekke uw verzoek hoeven te beantwoorden of hierop moeten reageren, aangezien daarvoor wettelijke termijnen zijn vastgesteld, en dat het verzoek moet worden ingediend overeenkomstig de hier beschreven procedure.
Het betreffende document met het verzoek moet worden overlegd met een fotokopie van het geldig identiteitsbewijs van de indiener. Indien het een wettelijke of vrijwillige vertegenwoordiger betreft, moeten de documenten waarin die hoedanigheid is geregeld eveneens worden overlegd.
Alle documentatie moet worden ingediend bij SPET, Turismo de Tenerife, S.A. ter attentie van: Afdeling gegevensbescherming, Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife.
U ontvangt een reactie op het verzoek binnen de termijn die daarvoor wettelijk is vastgesteld.

Verzoek per REGULIERE POST
Het verzoek moet worden verzonden aan SPET, Turismo de Tenerife, S.A. ter attentie van: Afdeling gegevensbescherming, Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife. Er wordt gecontroleerd of er voldoende persoonlijke gegevens zijn meegestuurd om de identiteit van de aanvrager vast te stellen en of er een fotokopie van het document waarin de identiteit van de getroffen persoon of, indien van toepassing, diens vertegenwoordiger is meegestuurd.
Indien het verzoek niet voldoet aan de vereisten die hierboven zijn gesteld, wordt er schriftelijk een bericht gestuurd met het verzoek om de ontbrekende gegevens.

Verzoek per E-MAIL
De verzoeken worden ontvangen op het volgende e-mailadres: protecciondedatos @ webtenerife.com en moeten voorzien zijn van voldoende persoonlijke gegevens om de identiteit van de aanvrager te kunnen vaststellen.
Indien het verzoek niet de vereiste elementen bevat, waardoor er sprake is van een formele tekortkoming, wordt de belanghebbende door SPET, Turismo de Tenerife, S.A. verzocht deze tekortkoming te verhelpen door middel van een e-mail naar het door de belanghebbende verstrekte adres.

Klachten (rechtsbescherming)
Indien de aanvrager van mening is dat hij of zij niet op gepaste wijze van zijn recht gebruik heeft kunnen maken, kan hij of zij een klacht indienen bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos, AEPD) zodat deze een procedure inzake de bescherming van uw rechten kan instellen.
In dat geval moeten de wettelijk vastgestelde termijnen zijn verstreken.
De klacht moet gericht worden aan AEPD, C/ Jorge Juan,6 • 28001 Madrid website https://www.agpd.es onder overlegging van een van de volgende documenten:
    de weigering van de verantwoordelijke van het bestand om de gevraagde informatie te verstrekken;
    een door de verantwoordelijke van het bestand gestempelde kopie van het aanvraagformulier;
    een kopie van het ontvangstbewijs van de verzending per aangetekende post of van de kopie van de aanvraag met de stempel van het postkantoor;
    een ander door de verantwoordelijke voor het bestand verstrekt bewijsmiddel waaruit blijkt dat het verzoek is ontvangen.

Voor het raadplegen van aanvullende en uitvoerige informatie over gegevensbescherming kunt u hier klikken.