Juridische informatie

Deze "web"site is ontworpen door SPET, Turismo de Tenerife, S.A. om de informatie, activiteiten, producten en verschillende diensten die worden aangeboden, van onszelf of van derden, bekend te maken en alle Gebruikers hiertoe toegang te geven.

Deze tekst regelt en verstrekt informatie over:

 1. de identificatiegegevens van de houder van de website
 2. definities
 3. privacybeleid
 4. beschikbaarheid van de pagina
 5. gebruiksvoorwaarden
 6. beschikbaarheid van de inhoud
 7. verantwoordelijkheid voor de inhoud
 8. voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van blogs, fora, chats en aanverwante diensten
 9. reproductie van de inhoud
 10. industrieel en intellectueeel eigendom
 11. beveiligingsmaatregelen
 12. bescherming van persoonsgegevens
 13. reclame
 14. beperking van aansprakelijkheid
 15. procedure in geval van het uitvoeren van activiteiten van onrechtmatige aard
 16. meldingen
 17. gedeeltelijke nietigverklaring
 18. rechtsmacht
 19. toepasselijke wetgeving

Identificatiegegevens van de eigenaar van de website

Teneinde te voldoen aan de informatieplicht verstrekt SPET, Turismo de Tenerife, S.A. (hierna te noemen De Houder), in de hoedanigheid van houder van de website www.webtenerife.com (hierna te noemen DE WEBSITE) hieronder haar identificatiegegevens:

Statutaire naam: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.

Cif-nummer: A38299061

E-mailadres: webmaster @ webtenerife.com

Adres: C. Alcalde José Emilio García Gómez, 9 - 38005 Santa Cruz de Tenerife, Spanje

Handelsregister van Santa Cruz de Tenerife T 822, F 46, S 8, H TF 3506, I/A 1 (17.09.1992)

Deze informatie bevat en regelt de gebruiksvoorwaarden, de beperkingen in de aansprakelijkheid en de verplichtingen die de gebruikers van de onder de domeinnaam webtenerife.com gepubliceerde website aanvaarden en waaraan zij gehouden zijn.

Definities

De volgende termen worden onder meer gebruikt:

“Pagina”: domein(en) webtenerife.com dat/die ter beschikking wordt/worden gesteld aan de gebruikers van het internet.

“Gebruiker”: natuurlijke of rechtspersoon die de Pagina gebruikt of op de Pagina navigeert.

“Inhoud”: dit zijn de pagina’s die het domein vormen en die de informatie en de diensten bevatten die de houder ter beschikking stelt voor de gebruikers van het internet. Deze bevatten de berichten, teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, logo’s, technologie, links, structuren, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, opnames, software, uiterlijk, vormgeving en broncodes en in het algemeen elk soort materiaal dat op de Pagina is geplaatst.

“Web”; technische term voor de beschrijving van het toegangssysteem voor informatie via internet, dat is samengesteld uit in HTML, ASP of vergelijkbare talen opgemaakte pagina’s en programmeermiddelen zoals java, javascript, PHP, etc… Deze pagina’s, ontworpen en gepubliceerd onder een domeinnaam op internet, zijn het resultaat van de informatie die de houder aan de gebruikers van het internet ter beschikking stelt.

“Koppelingen, links, etc.”: techniek waarmee een gebruiker door verschillende webpagina’s of op het internet kan navigeren door een eenvoudige klik op de tekst, het pictogram, de knop of de aanwijzing in de link.

“Cookies”; technisch middel voor het tracken en volgen van de navigatie op websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geschreven.

Privacybeleid

Op deze website worden geen persoonlijke gegevens van de gebruikers verzameld zonder dat zij hiervoor toestemming hebben gegeven, noch worden deze overgedragen aan derden.

SPET, Turismo de Tenerife, S.A. maakt geen gebruik van cookies voor het verzamelen van informatie over de gebruikers en registreert geen IP-adressen. In de gevallen waarin cookies worden gebruikt, krijgt de gebruiker een waarschuwing bij het eerste bezoek aan de pagina met informatie over hoe de cookies gebruikt worden en wat het beleid hierin is.

Het portaal waarvan SPET, Turismo de Tenerife, S.A. houder is, bevat links naar websites van derden, die een privacybeleid hebben dat los staat van dat van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. Bij het bezoeken van dergelijke websites kunt u beslissen of u het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij accepteert. In het algemeen kunt u bij het navigeren op internet de cookies van derden accepteren of weigeren in de configuratie-instellingen van uw browser.

Beschikbaarheid van de Pagina

De houder garandeert niet dat er geen onderbrekingen of fouten optreden bij de toegang tot de Pagina of de Inhoud ervan, noch dat deze zijn bijgewerkt, al zal de grootst mogelijke inspanning worden geleverd om, waar van toepassing, dit te vermijden, te verhelpen of bij te werken. Derhalve kan de houder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voor de Gebruiker die wordt veroorzaakt door gebreken of afsluitingen in de telecommunicatienetwerken die leiden tot het opschorten, annuleren of onderbreken van de diensten van het portaal tijdens of voorafgaand aan de dienstverlening.

Met uitzondering van de gevallen zoals voorzien in de geldende wetgeving is de houder niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het gebrek aan beschikbaarheid, continuïteit of kwaliteit van de werking van de Pagina en de Inhoud ervan of van het feit dat de pagina niet voldoet aan de verwachtingen die de gebruikers van de Pagina en de Inhoud ervan hadden.

Het bezoeken van de pagina houdt niet in dat de houder de verplichting heeft om te controleren dat er geen virussen, wormen of andere schadelijke elektronische elementen aanwezig zijn. Het is te allen tijde aan de gebruiker om te beschikken over de geschikte instrumenten voor het detecteren en onschadelijk maken van schadelijke computerprogramma’s. Derhalve is de houder niet aansprakelijk voor mogelijke beveiligingsfouten die kunnen optreden tijdens de dienstverlening op de Pagina, noch voor mogelijke schade aan het computersysteem van de gebruiker of van derden (hardware en software) en de op de computer opgeslagen bestanden en documenten, als gevolg van de aanwezigheid van een virus op de computer die door de gebruiker wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en de inhoud van de Website, van een slechte werking van de browser of van het gebruik van een niet bijwerkte versie van de browser.

Gebruiksvoorwaarden

Iedereen die de Pagina gebruikt is een Gebruiker, ongeacht of het een natuurlijk persoon of een rechtspersoon betreft, en het gebruik van de Pagina houdt verplicht in dat alle in de Juridische Informatie opgenomen clausules en algemene voorwaarden volledig, in zijn geheel en zonder enig voorbehoud worden aanvaard. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de clausules en gebruiksvoorwaarden in deze Juridische Informatie, dient hij/zij zich te onthouden van het gebruik van deze pagina.

Deze Juridische Informatie kan worden gewijzigd en bijgewerkt, waardoor de door de houder gepubliceerde informatie bij elk bezoek van de Gebruiker aan het Portaal kan afwijken. De Gebruiker moet daarom elke keer dat hij of zij de Pagina bezoekt de Juridische Informatie lezen.

Door middel van de Pagina biedt de houder de Gebruikers toegang tot en het gebruik van de verschillende Inhoudelijke materialen die via het internet door de houder of door goedgekeurde derden worden gepubliceerd.

De Gebruiker is verplicht tot en verbindt zich aan het gebruik van de Pagina en de Inhoud overeenkomstig de geldende wetgeving, de Juridische Informatie en elk ander bericht of elke andere aanwijzing waarvan hij of zij op de hoogte wordt gesteld, hetzij door middel van deze juridische informatie of op willekeurig welke andere plaats in het materiaal waaruit de Pagina bestaat. De Gebruiker verplicht zich tevens tot het naleven van de algemene aanvaarde normen voor het samenleven, de moraal en de goede zeden.

Hiertoe verplicht de Gebruiker zich de Inhoud NIET te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of gevolgen die op grond van de Juridische Informatie of de geldende wetgeving niet zijn toegestaan, schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden of op enigerlei wijze leiden tot het beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of verhinderen van het normale gebruik van de Inhoud, de computerapparatuur of de documenten, bestanden en andere soorten materiaal die zijn opgeslagen op de eigen of ingehuurde computerapparatuur van de houder, van andere Gebruikers of een gebruiker van het internet (hardware en software).

De Gebruiker verplicht zich uitdrukkelijk de aangeboden materialen en diensten op een gepaste manier te gebruiken en deze niet te gebruiken om:

 1. inhoud te verspreiden die strafbaar, gewelddadig, pornografisch, racistisch of beledigend is, van vreemdelingenhaat getuigt, terrorisme verdedigt of in het algemeen indruist tegen de wet of de openbare orde.
 2. computervirussen in het netwerk binnen te brengen of handelingen uit te voeren die kunnen leiden tot het wijzigen, defect maken, onderbreken of veroorzaken van fouten in of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van Turismo Tenerife of van derden; als ook de toegang van andere Gebruikers tot de website en de diensten ervan te verhinderen door massaal gebruik van de elektronische middelen waarmee Turismo Tenerife haar diensten verleent.
 3. toegang proberen te krijgen tot de e-mailadressen van andere gebruikers of de afgeschermde gedeelten van de computersystemen van Turismo Tenerife of van derden en, indien van toepassing, daar informatie uit te onttrekken.
 4. inbreuk te maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten en de vertrouwelijkheid van de informatie van Turismo Tenerife of van derden te schenden.
 5. de identiteit aan te nemen van een andere Gebruiker, van de overheid of van een derde.
 6. de Inhoud te reproduceren, kopiëren, verspreiden, ter beschikking te stellen of op enig andere wijze publiek te maken, te transformeren of te wijzigen, tenzij de houder van de betreffende rechten hiervoor toestemming heeft gegeven of dit wettelijk is toegestaan.
 7. gegevens voor reclamedoeleinden te verzamelen en in welke vorm dan ook reclame en op verkoop gerichte berichten of andere berichten van commerciële aard te verzenden, zonder dat hiervoor voorafgaand een verzoek is ingediend of toestemming is verkregen.

Beschikbaarheid van de Inhoud

In principe wordt de Pagina en de Inhoud ervan aangeboden voor onbepaalde tijd. De houder kan echter op elk gewenst moment de dienstverlening van de pagina en/of een onderdeel van de inhoud beëindigen of opschorten.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

De op deze Website aanwezige links, koppelingen, etc. zijn uitsluitend bedoeld om de Gebruiker te informeren over het bestaan van andere Websites met informatie over het onderwerp. Ze zijn niet bedoeld als een suggestie of aanbeveling.

De houder is niet aansprakelijk voor de rechtmatigheid van andere websites van derden via welke toegang tot het portaal kan worden verkregen. Evenmin wordt verantwoordelijkheid aanvaard voor de rechtmatigheid van websites van derden waarnaar op deze website wordt doorverwezen of die aan deze website gekoppeld zijn.

De houder is niet aansprakelijk voor de inhoud van die gekoppelde pagina’s of voor de werking, het nut of het resultaat van de hyperlinks en garandeert evenmin dat deze geen virussen of andere elementen bevatten die wijzigingen kunnen aanbrengen in het computersysteem (hardware en software) en de documenten of bestanden van de Gebruiker, waarbij elke aansprakelijkheid voor schade die de Gebruiker door een van deze redenen oploopt, wordt uitgesloten.

Voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van blogs, fora, chats en aanverwante diensten

De Website, blogs, fora, advertentieprikbord, etc. zijn opgezet met als belangrijkste doel de opinievorming en uitwisseling op toeristisch gebied. Hiervoor beschikken we over de onmisbare medewerking van gerenommeerde vakmensen uit de sector, die hun visie geven op de toeristische thematiek waar we mee te maken hebben. De volledige inhoud van elk van de op deze site gepubliceerde artikelen is door onze medewerkers aan Turismo Tenerife overgedragen.

Uit veiligheidsoverwegingen raden we aan dat geen enkele gebruiker van deze sites vertrouwelijke informatie publiceert. Deze berichten worden verwijderd op het moment dat ze worden aangetroffen.

Turismo Tenerife garandeert niet de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, juistheid of morele integriteit van de gegevens, informatie of meningen, ongeacht de oorsprong ervan, die circuleren op de Website van Turismo Tenerife of op andere pagina’s waar de gebruiker via Turismo Tenerife toegang toe krijgt.

Turismo Tenerife is niet verantwoordelijk voor de getoonde inhoud en de gebruiker aanvaardt de exclusieve verantwoordelijkheid voor de gevolgen, schade of acties die voortvloeien uit de inhoud, meningen, uitingen en in het algemeen alle informatie die hij of zij op de Website plaatst, voor de toegang tot die inhoud en de reproductie of verspreiding ervan.

Turismo Tenerife is niet verantwoordelijk voor inbreuken van een gebruiker op de rechten van een andere gebruiker van Turismo Tenerife of van derden, met inbegrip van auteursrechten, merkrechten, octrooien, vertrouwelijke informatie en alle andere rechten op het gebied van intellectuele of industriële eigendom.

Onverminderd het voorgaande verplichten de gebruikers van de Website, de blogs, de fora, het advertentieprikbord, etc. zich tot de naleving van deze voorwaarden, de geldende wetgeving en de algemene aanvaarde normen op het gebied van goede zeden. In het bijzonder zullen de gebruikers van deze diensten elke aanval op de waardigheid en de vrijheid van anderen vermijden.

Overeenkomstig het voorgaande kan Turismo Tenerife elke gebruiker, uiting of inhoud die naar onze mening niet voldoet aan de eerder uiteengezette beginselen, uitsluiten van de Website, blogs, fora en advertentieprikbord, zonder dat hiervoor een reden of verklaring hoeft te worden gegeven. Hetzelfde geldt voor gebruikers die inhoud plaatsen die niets met het onderwerp van het blog of forum te maken heeft, te veel is gericht op commerciële doeleinden of aanbiedingen, kwesties aan de orde stelt die van gering algemeen belang zijn of die eenvoudigweg naar de mening van Turismo Tenerife misbruik maken van de organisatie en niet voldoen aan de in deze juridische informatie beschreven voorwaarden.

Elk bericht dat naar de blogs, fora, het advertentieprikbord, etc. wordt gestuurd kan door Turismo Tenerife worden overgenomen op een ander gedeelte van de Website of op een andere plaats of medium.

Reproductie van de inhoud

De Gebruiker verplicht zich ertoe het op de Pagina geplaatste materiaal niet door te sturen, te verspreiden of ter beschikking van derden te stellen, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoudelijk materiaal, berichten, afbeeldingen, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software, logo's, merken, pictogrammen, technologie, foto's, software, links, grafische vormgeving en broncodes of enig ander materiaal waar de Gebruiker van de Pagina toegang toe heeft, waarbij deze opsomming niet uitputtend is.

Overeenkomstig dit alles kan de Gebruiker evenmin:

 • - de Inhoud reproduceren, kopiëren, verspreiden, op enigerlei wijze ter beschikking stellen, publiek maken, transformeren of wijzigen, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verkregen van de houder die voor de betreffende rechten verantwoordelijk is of dit wettelijk is toegestaan.
 • - wissen, bewerken of op enigerlei wijze wijzigen van het "copyright" en de overige identificatiegegevens van de aan de houder of houders voorbehouden rechten, van de vingerafdrukken en/of digitale identificatiemiddelen of van andere technische middelen die zijn ingesteld om deze rechten te herkennen.

De Gebruiker moet zich onthouden van het verkrijgen of zelfs proberen te verkrijgen van Inhoud met behulp van middelen of procedures anders dan die welke aan hem of haar per geval ter beschikking worden gesteld of die worden aangegeven op de Webpagina's waarop die Inhoud is geplaatst of, meer in het algemeen, die gewoonlijk op internet voor dit doel worden gebruikt, mits deze geen risico op schade of onbruikbaarheid van de Pagina en/of de Inhoud ervan opleveren.

Industriële en intellectuele eigendom

Industriële en intellectuele eigendomsrechten zijn alle in de wetgeving inzake intellectuele eigendom erkende rechten op het gebied van vermogensrecht en licenties, ongeacht het doel of de gebruikswijze, als ook alle in de wetgeving betreffende de industriële eigendom erkende rechten, waarbij in beide gevallen de mogelijkheid bestaat de registers en inschrijvingen voor het verkrijgen of beschermen van deze rechten op te vragen (hierna de "Intellectuele en industriële eigendomsrechten").

Het is strikt verboden een onderdeel waarop industrieel en intellectueel eigendom rust te gebruiken voor commerciële doeleinden of dit te verspreiden, veranderen, wijzigen of decompileren.

Alle benamingen, ontwerpen en/of logo's en alle producten of diensten die op deze Webpagina worden aangeboden of getoond, zijn geregistreerde handelsmerken of eigendom van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. of van derden. Het gebruik door andere personen dan de rechtmatige houder van de rechten is niet toegestaan zonder diens toestemming.

De intellectuele eigendomsrechten en merken van derden zullen door de gebruiker geëerbiedigd worden en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt.

De inbreuk op ongeacht welke van de genoemde rechten vormt een schending van de onderhavige bepalingen en een overtreding die op grond van de Spaanse wetgeving strafbaar is.

Beveiligingsmaatregelen

De houder heeft de mate van beveiliging ingesteld die wettelijk voor de bescherming van Persoonsgegevens vereist is en ziet toe op het installeren van andere aanvullende technische middelen en maatregelen die binnen haar bereik liggen om te vermijden dat de verstrekte Persoonsgegevens verloren gaan, kwaadwillend worden gebruikt, worden gewijzigd, zonder toestemming toegankelijk zijn of worden gestolen. De houder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit interferenties, nalatigheden, onderbrekingen, computervirussen, defecte telefoonverbindingen of afsluitingen tijdens de operationele werking van dit elektronisch systeem, die te wijten zijn aan oorzaken die buiten de houder liggen; van vertragingen of blokkades bij het gebruik van het onderhavige elektronische systeem veroorzaakt door uitvallende of overbelaste telefoonlijnen of overbelasting in het Centrum voor Gegevensverwerking, het internetsysteem of andere elektronische systemen, noch voor de schade die mogelijk wordt veroorzaakt door externe personen die zich onrechtmatig en buiten de macht van de houder toegang verschaffen tot het systeem. De Gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen niet onaantastbaar zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Tijdens het navigeren op de Website kunnen er gegevens van persoonlijke aard worden gevraagd in de verschillende webformulieren die voor dat doel zijn opgenomen of via e-mail. Deze gegevens zijn een onderdeel van de betreffende bestanden voor zover ze nodig zijn voor het bepaalde en concrete doel dat voor de registratie van die gegevens de aanleiding vormde en u ontvangt een melding op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verzameld. Op die manier wordt de specifieke informatie over de behandeling van de gegevens tegelijk met het webformulier of het e-mailbericht verstrekt, waarbij in alle gevallen als verantwoordelijke voor het bestand wordt aangemerkt: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.

Overeenkomstig de in de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming aan u toegekende rechten, kunt u gebruikmaken van het recht uw persoonlijke gegevens en de door u verleende toestemming voor de behandeling ervan in te zien, te rectificeren, te wissen, over te dragen, te beperken of hiertegen bezwaar te maken, door een verzoek te richten aan SPET, Turismo de Tenerife, S.A. ter attentie van de afdeling Gegevensbescherming, Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife of via een e-mail naar protecciondedatos@webtenerife.com.

Iedere persoon heeft het recht te weten of SPET, Turismo de Tenerife, S.A. al dan niet persoonsgegevens behandelt die op hem of haar betrekking hebben. De betrokken personen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, te verzoeken om het wissen van de gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld werden of anderszins.

In bepaalde omstandigheden en op grond van redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de aanvrager, kunnen belanghebbenden verzoeken om de verwerking van hun gegevens te beperken of tegen de verwerking bezwaar maken; in dat geval zal SPET, Turismo de Tenerife, S.A. de gegevens uitsluitend bewaren om dwingende en legitieme redenen, ter naleving van door de overheid vastgestelde geldende regelgeving of ter onderbouwing bij eventuele klachtenprocedures.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u de volgende website bezoeken: https://www.webtenerife.com/proteccion-datos/.

Reclame

Een deel van de "web"site kan reclame bevatten of worden gesponsord. De adverteerders en sponsoren zijn als enigen verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het materiaal dat ze voor plaatsing op de "website hebben aangeleverd" voldoet aan de wetgeving die per geval van toepassing is. SPET, Turismo de Tenerife, S.A. is niet verantwoordelijk voor fouten, onjuistheden of onregelmatigheden in de inhoud van de reclameuitingen of de inhoud afkomstig van de sponsoren.

Desalniettemin kunt u, als u een klacht wilt indienen tegen een reclameuiting op deze "web"site, zich richten tot het volgende e-mailadres: protecciondedatos @ webtenerife.com

Beperking van de aansprakelijkheid

De houder is op geen enkele manier aansprakelijk voor de beslissingen die de Gebruiker neemt op basis van deze informatie, noch voor eventuele typefouten in de documenten en grafieken van de Pagina. De informatie wordt regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd met het oog op het uitbreiden, verbeteren, corrigeren of actualiseren van de Inhoud.

De Webpagina kan reclame van derden bevatten en/of links die doorverwijzen naar webpagina's van derden. SPET, Turismo de Tenerife, S.A. is in geen van die gevallen verantwoordelijk voor de diensten die door deze externe partijen worden aangeboden, voor de bijzondere of algemene voorwaarden die door hen worden gesteld of voor de inhoud van de webpagina's waarnaar de links doorverwijzen.

De houder is niet aansprakelijk voor de juistheid van informatie die niet door hemzelf is opgesteld en die van een andere bron afkomstig is, waardoor hij zich ook niet aansprakelijk stelt voor mogelijke schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie. De houder behoudt zich het recht voor de informatie op zijn webpagina's bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en kan tevens de toegang tot dergelijke informatie beperken of weigeren. De houder is ontheven van de verantwoordelijkheid voor enige schade of nadeel van de Gebruiker als gevolg van fouten, tekortkomingen of omissies in de door de houder aangeboden informatie, zolang deze afkomstig is van andere bronnen dan de informatie zelf.

Procedure in geval van het uitvoeren van activiteiten van onrechtmatige aard

Wanneer een gebruiker of een derde van mening is dat er sprake is van feiten of omstandigheden die wijzen op het onrechtmatige karakter van het gebruik van de inhoud en/of van het uitvoeren van activiteiten op de pagina's die deel uitmaken van de Website of via de Website toegankelijk zijn, verzoeken wij deze een bericht te sturen naar Turismo Tenerife waarin hij of zij zich afdoende legitimeert, de veronderstelde overtredingen toelicht en uitdrukkelijk en onder eigen verantwoordelijkheid verklaart dat de in de melding verstrekte informatie juist is.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en berichten tussen de gebruikers en Turismo Tenerife worden als geldig beschouwd wanneer deze plaatsvinden via de reguliere post, e-mail of per telefoon. De gebruikers moeten contact opnemen met Turismo Tenerife door:

 1. per reguliere post een bericht te sturen naar het volgende adres: C/Alcalde José Emilio García Gómez, nº 9 , 38005 , S/C de Tenerife.
 2. per e-mail een bericht te sturen naar het volgende adres: webmaster@webtenerife.com

Gedeeltelijke nietigverklaring

Indien een onderdeel van deze algemene contractvoorwaarden indruist tegen de wet en derhalve ongeldig is, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen die wel aan de wet voldoen; in dat geval verbinden de partijen zich ertoe opnieuw te onderhandelen over die clausules of voorwaarden van dienstverlening die nietig blijken te zijn en deze op te nemen in de geldende voorwaarden.

Rechtsmacht

Voor alle kwesties over de interpretatie, toepassing en naleving van deze Juridische Informatie en de eventuele klachten die voortvloeien uit het gebruik ervan, zijn de betrokken partijen onderworpen aan de rechters en rechtbanken van S/C de Tenerife, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van het recht op een andere mogelijk in aanmerking komende rechterlijke instantie.

Toepasselijke wetgeving

De Juridische Informatie is onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

Alle op grond van de wetgeving en internationale verdragen inzake intellectuele eigendom verleende auteursrechten voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden deze informatie geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook te kopiëren, reproduceren of verspreiden.