Algemene informatie

Algemene clausule met informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens en de rechten van de houder

​​INFORMATIE

Verantwoordelijke voor de verwerking: SPET, Turismo de Tenerife, S.A. gevestigd op Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife.
Wij hebben altijd veel belang gehecht aan een strikte naleving van alle regelgeving en met name de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In dit informatieve document geven we u daarom informatie over de regelgeving voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals die door SPET, Turismo de Tenerife, S.A. wordt toegepast. Als u vragen hebt, opheldering wilt of aanvullende informatie nodig hebt in relatie tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: protecciondedatos @ webtenerife.com.
SPET, Turismo de Tenerife, S.A. neemt nu of in de toekomst de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden gewijzigd, verloren gaan, zonder toestemming worden behandeld of ingezien, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van zaken in de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij worden blootgesteld, ongeacht of deze voortkomen uit menselijk handelen of aan een fysiek of natuurlijk fenomeen te wijten zijn.

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Verantwoordelijke: Overeenkomstig het bepaalde in de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, delen wij u hierbij mede dat uw gegevens worden opgenomen in het verwerkingssysteem waarvan SPET, Turismo de Tenerife, S.A., gevestigd op Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife de houder is.
Grondslag: De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is dat u hiermee hebt ingestemd met het doel dat de door u aangevraagde of ingehuurde diensten worden geregeld en vervuld. Voor de administratieve en inhoudelijke afhandeling van de relatie wordt alle eventuele reguliere informatie en/of andere berichtgeving verzonden via de door u verstrekte communicatiekanalen.
De door u verstrekte informatie wordt door SPET, Turismo de Tenerife, S.A. verwerkt met het oog op het toesturen van informatie over aanbiedingen voor producten en/of diensten die voor u van belang kunnen zijn, waarbij we u producten en/of diensten kunnen aanbieden die aansluiten op uw behoeften en we u een betere ervaring als klant en/of gebruiker bieden door op basis van de verstrekte informatie een "commercieel profiel" op te stellen. Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van dat profiel. Het commerciële of prospectieve aanbod aan producten en diensten is gebaseerd op de aan de gebruiker gevraagde toestemming, waarbij het intrekken van deze toestemming in geen enkel geval gevolgen kan hebben voor de uitvoering van het contract of de diensten die we hebben afgesloten.
Bewaring: De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de termijn die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de eerder genoemde bepalingen, de aansprakelijkheidstermijn, zolang er sprake is van een handelsrelatie, de houder niet heeft verzocht om het wissen van de persoonlijke gegevens of gedurende een periode van zes jaar vanaf de laatste blijk van belangstelling.
Indien u gebruik heeft gemaakt van het recht op het wissen, annuleren en/of beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wordt de informatie op gepaste wijze geblokkeerd en niet gebruikt gedurende de termijn waarin deze eventueel nodig kan zijn ter onderbouwing van of verdediging tegen een klacht of er ten aanzien van de verwerking een gerechtelijke, wettelijke of contractuele aansprakelijkheid kan ontstaan die een reactie vereist en waarvoor het terughalen van de gegevens noodzakelijk is.
Actualisering / wijziging: Zolang wij geen ander bericht van u hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u zich verplicht elke wijziging bij ons te melden en dat u toestemming geeft de gegevens voor de genoemde doeleinden te gebruiken.
SPET, Turismo de Tenerife, S.A. bericht u dat de verwerking van de gegevens op rechtmatige, betrouwbare, transparante, gepaste, pertinente, beperkte, juiste en geactualiseerde wijze zal plaatsvinden. Hiertoe verbindt SPET, Turismo de Tenerife, S.A. zich tot het nemen van alle redelijke maatregelen om de gegevens onverwijld te wissen of te rectificeren wanneer deze onjuist zijn of de houder van de persoonlijke gegevens hierom uitdrukkelijk en formeel heeft verzocht.
Rechten: Overeenkomstig de in de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming toegekende rechten, kunt u gebruikmaken van het recht uw persoonlijke gegevens en de door u verleende toestemming voor de verwerking ervan in te zien, te rectificeren, te beperken, te wissen, over te dragen of hiertegen bezwaar te maken, door een verzoek te richten aan SPET, Turismo de Tenerife, S.A. ter attentie van: afdeling Gegevensbescherming, Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife of via een e-mail naar protecciondedatos @ webtenerife.com.
Iedere persoon heeft het recht te weten of SPET, Tenerife, S.A. al dan niet persoonsgegevens behandelt die op hem of haar betrekking hebben. De betrokken personen hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, te verzoeken om het wissen van de gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om andere redenen.
In bepaalde omstandigheden en op grond van redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de aanvrager, kunnen belanghebbenden verzoeken om de beperking van de verwerking van hun gegevens of hiertegen bezwaar maken; in dat geval zal SPET, Turismo de Tenerife, S.A. de gegevens uitsluitend bewaren om dwingende en legitieme redenen, ter naleving van door de overheid vastgestelde geldende regelgeving of ter onderbouwing van of verdediging tegen eventuele klachtenprocedures.

VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR DERDEN
Om redenen van organisatorische of operationele aard of uit noodzaak kan SPET, Turismo de Tenerife, S.A. de diensten inhuren van adviesverleners, professionals of vergelijkbare personen voor het uitvoeren van de verwerking van persoonlijke gegevens namens SPET, Turismo de Tenerife, S.A. Deze uitvoering van de verwerking door derden wordt geregeld in een contract dat schriftelijk of op een andere wijze die aantoont dat het contract is afgesloten en wat daarvan de inhoud is, wordt vastgesteld en waarin uitdrukkelijk is bepaald dat de opdrachtnemer de gegevens verwerkt overeenkomstig de instructies van SPET, Turismo de Tenerife, S.A., dat de gegevens niet worden toegepast of gebruikt voor andere doeleinden dan die in dat contract worden genoemd en niet aan andere personen worden verstrekt, zelfs niet ter bewaring.
De persoon die in de hoedanigheid van werknemer in dienstverband bij SPET, Turismo de Tenerife, S.A. toegang heeft tot de persoonlijke gegevens, wordt niet beschouwd als opdrachtnemer voor de verwerking.
In dat geval kan de verwerking of toegang nooit worden aangemerkt als een overdracht, doorgifte of verstrekking van persoonlijke gegevens.

GEADRESSEERDEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Er worden geen persoonlijke gegevens overgedragen, doorgegeven of verstrekt behalve wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of op verzoek van de overheid, de ombudsman, de belastingdienst of een rechter, rechtbank of rekenkamer of de autonome instanties die een soortgelijke taak als de ombudsman of de rekenkamer verrichten en op voorwaarde dat dit plaatsvindt in het kader van de taken die hen uitdrukkelijk in de wet zijn toegekend.
Indien er buiten die voorziene gevallen een overdracht, doorgifte of verstrekking plaatsvindt, wordt de houder hierover voorafgaand op de hoogte gesteld en verleent hij of zij in voorkomend geval toestemming hiervoor.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
SPET, Turismo de Tenerife, S.A. heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, met wie u schriftelijk contact kunt opnemen via SPET, Turismo de Tenerife, S.A. ter attentie van: Functionaris gegevensbescherming, Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife of via een e-mail naar protecciondedatos @ webtenerife.com.

CONTROLEAUTORITEIT
De houder van de persoonlijke gegevens kan gebruikmaken van zijn recht op bezwaar indien hij dat nodig acht of wanneer hij van mening is dat hem niet op correcte wijze de noodzakelijke informatie is verschaft, door zich te richten tot de Spaanse autoriteit voor de bescherming van gegevens (Agencia Española de Protección de Datos, AEPD) gevestigd op C/ Jorge Juan, 6 • 28001 Madrid of via de website https://www.agpd.es.

Voor inlichtingen of vragen over de wijze waarop wij de persoonlijke informatie gebruiken kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: protecciondedatos @ webtenerife.com.