Leden

Clausule met informatie over de verwerking van gegevens van leden.

Ter naleving van het bepaalde in de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming deelt SPET, Turismo de Tenerife, S.A. (hierna TURISMO DE TENERIFE) u bij deze uitdrukkelijk, nauwkeurig en ondubbelzinnig mee dat de gegevens van de entiteit, de daaraan gekoppelde contactgegevens en alle andere gegevens van persoonlijke aard die met toestemming door het lid worden verstrekt, op het moment van het verzoek worden opgenomen en verwerkt in de verwerkingseenheid met de naam Leden, met als verantwoordelijke voor de verwerking SPET, Turismo de Tenerife, S.A.

De entiteit die lid wordt moet aan TURISMO DE TENERIFE alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor een adequate ontwikkeling van de promotieactiviteiten, zoals folders, anagrammen, afbeeldingen, kenmerken van de diensten, etc. Voor het maken van promotiemateriaal kan TURISMO DE TENERIFE echter ook andere teksten of afbeeldingen gebruiken.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid de vereiste goedkeuringen te krijgen voor de afbeeldingen die aan TURISMO DE TENERIFE worden overgedragen. TURISMO DE TENERIFE is niet aansprakelijk voor klachten van derden over het gebruik.

Als onlosmakelijke voorwaarde voor de dienstverlening door TURISMO DE TENERIFE en gelet op het doel van het lidmaatschap, gaat de houder van de gegevens of diens wettelijk vertegenwoordiger akkoord met de verzending van informatie van TURISMO DE TENERIFE, de leden, de gemeente Tenerife en/of haar medewerkers met als doel het verspreiden van informatie over de diensten en activiteiten van TURISMO TENERIFE.

De houder van de gegevens of diens wettelijk vertegenwoordiger verleent TURISMO DE TENERIFE vrijwillig en kosteloos toestemming om de afbeeldingen, logo's, contactgegevens en algemene informatie van het lid te publiceren, verspreiden, openbaar te maken, uit te voeren en te tonen, via elk schriftelijk medium, pers, televisie, radio en overige traditionele communicatiemiddelen als ook via de webpagina of andere pagina's die door haar onderhouden worden, op andere sociale netwerken als Facebook, YouTube, Tuenti, Twitter, andere media die op internet worden aangeboden en geschikte distributiekanalen voor het op de markt brengen van diensten, activiteiten, producten, evenementen, etc. van TURISMO TENERIFE.

Gezien het feit dat promotie een inherent doel is van het lidmaatschap, kunnen de verstrekte gegevens vrij aan derden worden overgedragen, behalve wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is aangegeven. Er worden geen bankgegevens of andere gegevens van financiële aard overgedragen.

Het lid begrijpt en aanvaardt dat de geleverde gegevens en persoonlijke contactgegevens die door TURISMO DE TENERIFE in het kader van haar activiteit worden gepubliceerd, ook geraadpleegd en verwerkt worden of kunnen worden door een andere entiteit dan TURISMO DE TENERIFE. Om die reden stellen wij hierbij dat TURISMO DE TENERIFE geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor het gebruik dat andere entiteiten van die informatie maken en wordt elke klacht of aansprakelijkheid hiervoor afgewezen.

Het lid moet TURISMO DE TENERIFE op de hoogte stellen van alle wijzigingen in de gegevens die zijn verstrekt en is verantwoordelijk voor bijhouden van die gegevens en van de database met afbeeldingen van de leden.

Wanneer TURISMO DE TENERIFE persoonsgegevens aan het lid verstrekt, zullen deze uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat rechtstreeks verband houdt met de legitieme taken van de overdrager en de ontvanger. Door het loutere feit van de communicatie is het lid gehouden aan de inachtneming van de bepalingen van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

Voor het raadplegen van aanvullende en uitvoerige informatie over gegevensbescherming kunt u hier klikken.​