Disclaimer - Officiële website van Turismo de Tenerife (Toerisme van Tenerife)

Disclaimer

cerrar
Pagina via e-mail versturen
Completa el captcha

Deze disclaimer regelt het gebruik van de website www.webtenerife.com welke eigendom is van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. (Turismo Tenerife) ingeschreven in het handelsregister van Tenerife.

In naleving van de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli over de Diensten van het Agentschap van Informatie en Elektronische Handel stelt Turismo Tenerife de volgende informatie ter beschikking van de gebruikers en de bevoegde organen:

SPET Turismo de Tenerife S.A. C.I.F.: A-38299061
C. Alcalde José Emilio García Gómez, 9
38005 Santa Cruz de Tenerife
Canarische Eilanden - Spanje
Handelsregister: Registro Mercantil de S/C de Tenerife, T 822, F 46, S 8, H TF 3506, I/A 1 (17.09.1992)

Tel.: +34 902 321 331
Fax: +34 922 237 876
E-mail: webmaster@webtenerife.com

Functionaris voor gegevensbescherming: dpd@webtenerife.com

Alle rechten voorbehouden.

Onderwerp en aanvaarding.

Het browsen op de pagina www.webtenerife.com, eigendom van Turismo Tenerife, geeft u de hoedanigheid van gebruiker en houdt de volledige aanvaarding in, zonder voorbehoud, van alle bepalingen in deze Disclaimer, die op elk moment kunnen worden gewijzigd. De gebruiker erkent en aanvaardt eveneens dat de toegang totv,xen het gebruik van de website en/of de inhoud ervan vrij en bewust gebeurt, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

De gebruiker verplicht zich ertoe correct en rechtmatig gebruik van de website en de inhoud te maken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website, de goede trouw, algemeen aanvaarde goede praktijken, de openbare orde, het gebruik van elektronisch verkeer en deze Disclaimer. De gebruiker is t.a.v. Turismo Tenerife en derden verantwoordelijk voor schade die aangericht zou kunnen worden als gevolg van het niet naleven van deze verplichtingen.

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website.

Turismo Tenerife kan beperkingen en/of aanvullende voorwaarden opleggen voor het gebruik van en/of de toegang tot de website en de inhoud ervan, die te allen tijde door de gebruikers moeten worden nageleefd.

De gebruiker erkent en aanvaart dat Turismo Tenerife de rechten bezit van de inhoud en/of alle andere elementen op de website (waaronder, maar niet beperkt tot, merken, logo's, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, grafieken, ontwerp, geluiden, databases, software, stroomdiagrammen, presentatie, audio en video) die bijgevolg eigendom zijn van Turismo Tenerife en/of van derden die Turismo Tenerife toestemming hebben verleend om deze op de website te gebruiken. In geen enkel geval houdt de toegang tot de website enige soort van afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke cessatie van deze rechten in, tenzij dit expliciet wordt vermeld. Onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website geven de gebruikers geen enkel ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare mededeling van de website en/of de inhoud ervan, dan wat hier expliciet vermeld wordt. Elk ander gebruik of exploitatie van een recht is onderhavig aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die speciaal voor dit doel werd verleend door Turismo Tenerife of de derde die eigenaar is van de rechten in kwestie. Voor elk ander gebruik, anders dan uitdrukkelijk toegestaan, is het nodig om de voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van de eigenaar van de rechten in kwestie.

Turismo Tenerife garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website of de andere websites waarnaar ze een link geeft. Turismo Tenerife kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel van elke aard die kan voortvloeien uit het niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de website, uit de onderbreking van de werking van de website of technische storingen, uit storingen in de systemen die toegang tot de gegevens geven, verbroken verbindingen, vertragingen of blokkeringen veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen in de diensten voor toegang tot gegevens, in het internet of in andere elektronische systemen terwijl deze in werking zijn.

De website en de diensten ervan zijn vrij toegankelijk en gratis. Voor sommige diensten van Turismo Tenerife moet men wel eerst het overeenkomstige formulier invullen. De gebruiker waarborgt dat de gegevens die hij aan Turismo Tenerife meedeelt juist en actueel zijn, en is expliciet verantwoordelijke voor valse of incorrecte informatie.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om passend gebruik te maken van de aangeboden inhoud en diensten, en deze niet te gebruiken om:

 1. Misdadige, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobische, beledigende of tot terrorisme aanzettende inhoud te verspreiden, of inhoud die in het algemeen tegen de wet en de openbare orde indruist.
 2. Virussen op het netwerk los te laten of handelingen uit te voeren die kunnen leiden tot het wijzigen, verstoren, onderbreken van, of fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke of logische systemen van Turismo Tenerife of derden; evenals het verhinderen van de toegang van andere gebruikers tot de website en de diensten ervan via het massieve verbruik van IT-hulpmiddelen via dewelke Turismo Tenerife haar diensten verleent.
 3. Toegang proberen te krijgen tot de email accounts van andere gebruikers of tot andere beveilidge delen van de informaticasystemen van Turismo Tenerife of van derden en in voorkomend geval informatie te kopiëren.
 4. De intellectuele of industriële eigendomsrechten te schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van Turismo Tenerife of van derden te schenden.
 5. Zich uit te geven voor een andere gebruiker, de openbare instanties of een derde.
 6. De inhoud te reproduceren, kopiëren, ter beschikking stellen of op elke andere manier openbaar te communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij men de toestemming heeft van de eigenaar van de overeenkomstige rechten, of als dit wettelijk toegestaan is.
 7. Gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden en alle soorten reclame te versturen met verkoops- of andere commerciële doeleinden zonder voorafgaande aanvraag of instemming.

De voorwaarden voor de toegang en het gebruik van blogs, forums, chats en andere gelijkaardige diensten

Het hoofddoel van de website, blogs, forums, prikborden enz. is om een toeristische indruk te vormen en meningen uit te wisselen. Hiervoor kunnen we rekenen op de onschatbare waarde van bekende professionals uit de sector die hun visie geven op het toeristische thema dat voor ons van toepassing is. Alle inhoud van elk van onze artikelen die op deze site zijn gepubliceerd, werden door onze medewerkers aan Turismo Tenerife afgestaan.

Voor de veiligheid raden we aan dat geen enkele gebruiker van deze site vertrouwelijke informatie publiceert. Als we dergelijke berichten vinden, worden ze verwijderd.

Turismo Tenerife waarborgt niet de kwaliteit, precisie, betrouwbaarheid, juistheid of zedelijkheid van de gegevens, informatie of meningen, ongeacht de oorsprong, die op zijn website circuleren of op andere waartoe de gebruiker toegang heeft via Turismo Tenerife.

Turismo Tenerife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde inhoud, en de gebruiker neemt exclusief de verantwoordelijkheid voor gevolgen, schade of handelingen die het gevolg kunnen zijn van de inhoud, meningen, uitingen die hij/zij op de website zou kunnen plaatsen, van de toegang tot deze inhoud, evenals van de reproductie of verspreiding ervan.

Turismo Tenerife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuken van een gebruiker die de rechten van een andere gebruiker van Turismo Tenerife of van derden aantasten, met inbegrip van copyrights, merken, patenten, vertrouwelijke informatie of elke andere intellectuele of industriële eigendomsrechten.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, verbinden de gebruikers van de website, de blogs, de forums, het prikbord, enz. zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven evenals de wetgeving ter zake en de algemeen aanvaarde gedragsregels. In het bijzonder moeten de gebruikers van deze diensten elke schendig van de waardigheid en vrijheid van personen vermijden.

In overeenstemming met het voorgaande mag Turismo Tenerife van haar website, blogs, forums, prikbord, enz. elke gebruiker, mening of inhoud uitsluiten die volgens haar mening een inbreuk kan vormen op de hierboven uiteengezette principes, zonder dat enige rechtvaardiging of uitleg nodig is. Dit kan eveneens gebeuren voor gebruikers die inhoud plaatsen die niet gerelateerd is aan de inhoud van het blog of forum, die uitsluitend commerciële of promotionele doeleinden hebben, die over kwesties gaan van weinig algemeen belang, die eenvoudigweg volgens haar mening misbruik maken van Turismo Tenerife of die een van de bepalingen in deze disclaimer niet naleven.

Elk bericht dat verstuurd wordt naar de blogs, forums, prikborden, enz. kan door Turismo Tenerife gereproduceerd worden in elke andere rubriek van de website of een andere ruimte of publicatiewijze.

Beleid inzake Privacy, Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging.

1. Inleiding

Om u de diensten van Turismo Tenerife te leveren, moeten we bepaalde informatie over u verzamelen. Dit Beleid inzake Privacy, Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging beschrijft de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen en hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en controleren.

De gebruiker krijgt informatie over de manier waarop Turismo Tenerife, als verantwoordelijke van de verwerking, de persoonsgegevens verwerkt die ze verkrijgt via www.webtenerife.com, formulieren en andere gegevens die in de toekomst via elk ander medium kunnen worden ontvangen.

De gebruiker moet vrij en vrijwillig beslissen of hij zijn persoonsgegevens wil geven. De gekozen dienstverlening wordt niet uitgevoerd zonder zijn uitdrukkelijke instemming. In het geval waarin de gebruiker zijn toestemming voor een van de verwerkingen intrekt, heeft dat geen invloed op de wettelijkheid van de voordien uitgevoerde verwerkingen. Als u de dienst gebruikt, aanvaardt u de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit Beleid inzake Privacy, Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging.

2. Waarom verwerken we hoofdzakelijk uw gegevens?

Turismo Tenerife verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Toeristische promotie: het promoten en stimuleren van de waarden van het eiland als toeristische bestemming. De toeristische strategie van Tenerife implementeren naargelang de verschillende markten waarvan het eiland bezoekers krijgt, evenals de producten die in elk ervan gepromoot dienen te worden. Samenwerken met de verschillende gesprekspartners uit de toeristische sector met het doel synergieën te creëren en partnerschappen aan te gaan.
 • Acties op bestemming: de populariteit van de bestemming bevorderen, met het doel onze kwaliteit, concurrentievermogen en duurzaamheid als toeristische bestemming te verhogen.
 • Economische promotie: stimuleren van de aantrekkelijkheid van investeringen in strategische projecten (in verband met hernieuwbare energie, kennis, technologie, communicatie...), bedrijven uit het buitenland adviseren over hulp, kredieten en subsidies die ze kunnen krijgen, terwijl er ook wordt deelgenomen aan evenementen, opdrachten en beurzen waarop de handelsmogelijkheden worden voorgesteld. We promoten eveneens de invloeden van drie continenten op het eiland.
 • Bedrijven van Tenerife doen samenwerken: omdat via dit project bedrijven, professionals uit de sector en openbare administraties de toeristische strategie samen uitwerken en deelnemen aan de evolutie van de voornaamste economische motor van het eiland en de belangen in deze sector behartigen.
 • De beste diensten aan hun partners aanbieden via het aangaan van de beste partnerschappen en samenwerkingen, zowel intern als extern.
 • Doeleinden gebaseerd op het rechtmatig belang van de organisatie.
 • Rapporten, statistieken en gespecialiseerde studies.

3. Gegevens verwerkt door Turismo Tenerife

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: postadres, telefoon, fax, e-mail.
 • Bedrijfsgegevens: bedrijf, ondernemingsnummer, functie, verantwoordelijken, postadres, telefoon, fax, e-mail, website, branche, categorie, enz.
 • Voorkeursgegevens: taal.
 • Financiële gegevens: die we nodig hebben om de betaling van de dienstverlening te verwerken.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker verklaart:

 • Dat de verschafte gegevens correct zijn en dat hij/ij deze up-to-date zal houden. Turismo Tenerife is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 • Dat hij/zij erkent dat de gegevens nodig en verplicht zijn (behalve als de velden anders aangeven) voor de uitvoering van de dienst.
 • In het geval dat de gebruiker gegevens van derden geeft, verklaart deze dat hij de instemming van deze derde heeft en dat hij er zich toe verbindt de eigenaar van deze gegevens de inhoud van dit Beleid inzake Privacy, Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging mee te delen. Hij ontslaat Turismo Tenerife van elke verantwoordelijkheid. Turismo Tenerife kan de nodige verificaties uitvoeren door de overeenkomstige maatregelen te nemen, in overeenkomst met de wetgeving over gegevensbescherming.
 • Meerderjarig te zijn.

5. Bewaring van de gegevens

De gegevens van de gebruiker worden bijgehouden gedurende de termijn die nodig is voor de vervulling van het doeleinde of totdat de gebruiker zijn uitschrijving vraagt aan Turismo Tenerife, zich verzet of zijn instemming intrekt.

Zijn persoonsgegevens zullen worden geblokkeerd wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden, of wanneer de gebruiker de verwerking ervan beperkt. In dat geval blijven ze exclusief ter beschikking van de rechtbank, het het Openbaar Ministerie of de bevoegde openbare administraties, in het bijzonder de autoriteiten inzake gegevensbescherming, voor het opsporen van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking, gedurende de daarvoor voorgeschreven termijn. Na het vervallen van de vermelde termijn worden de gegevens gewist.

6. Aan welke ontvanger worden uw gegevens meegedeeld?

Turismo Tenerife kan uw gegevens meedelen aan:

 • Bedrijven die een deelname hebben in, of exploitanten zijn van, Turismo Tenerife, enkel voor interne administratieve doeleinden, voor de hierboven vermelde doeleinden of om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Leveranciers, partners en partnerbedrijven, dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en die deze verwerken in naam van en voor rekening van Turismo Tenerife als gevolg van de dienstverlening, i.v.m. de hierboven aangegeven doeleinden of om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Derden die betaalverrichtingen verwerken. In dit geval enkel de informatie van uw kredietkaart en andere gegevens van financiële aard die we nodig hebben om uw betaling te verwerken.
 • Rechters, rechtbanken, het Openbaar Ministerie, politiediensten van de Staat, openbare administraties, Toezichtsautoriteiten voor gegevensbescherming en alle andere instanties voor een passende naleving van de wettelijke verplichtingen.
 • De ontvangers vermeld in deze paragraaf kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In dit laatste geval moet de internationale overdracht van gegevens naar behoren gerechtvaardigd zijn.

7. Wat zijn uw rechten?

U kunt de volgende rechten uitvoeren:

 • Bezwaar.
 • Toegang.
 • Correctie.
 • Verwijdering.
 • Beperking.
 • Overdraagbaarheid.
 • Niet het voorwerp zijn van een beslissing die enkel op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens is gebaseerd.
 • Intrekking van de gegeven toestemmingen.

U kunt deze rechten uitoefenen via een e-mail aan: protecciondedatos@webtenerife.com of via post aan: Turismo Tenerife en C/Alcalde José Emilio García Gómez, nº 9, 38005, S/C de Tenerife. Hier kunt u, op elk ogenblik en gratis, ook alle kwesties in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens raadplegen door uw e-mail digitaal te ondertekenen of een kopie bij te voegen van uw identiteitskaart of ander vervangend officieel identificatiedocument.

U kunt op elk ogenblik een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens indienen bij het Agencia Española de Protección de datos (Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming). Meer informatie op: www.agpd.es

8. Veiligheidsmaatregelen

Turismo de Tenerife verwerkt gebruikersgegevens op vertrouwelijke wijze in naleving van de geheimhoudingsplicht en in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De nodige maatregelen i.v.m. procedures, organisaties en technische aspecten, worden toegepast om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen en de wijziging, het verlies, de niet-toegestane verwerking of toegang te vermijden, in functie van de toestand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld.

In het bijzonder kan Turismo de Tenerife als veiligheidsmaatregel persoonsgegevens wissen die meegedeeld werden en niet nodig zijn voor de verlening van de gevraagde dienst, om zo te verzekeren dat enkel de nodige gegevens worden verwerkt. Deze maatregel is vooral van toepassing op gevoelige gegevens, aangezien Turismo de Tenerife geen gegevens uit deze categorie verwerkt noch nodig heeft voor zijn dienstverlening. Dit alles zonder dat we de gebruiker daarvan op de hoogte moeten stellen.

Als u ervoor kiest onze website te verlaten via links naar websites die niet tot ons organisme behoren, stelt Turismo Tenerife zich niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites noch voor de cookies die deze op de computer van de gebruiker zouden kunnen opslaan.

Gebruik van Cookies

We maken gebruik van verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website bezoekt, inclusief het versturen van een of meerdere cookies of een gelijkaardige technologie.

Cookie: Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens die naar de computer van de gebruiker wordt verstuurd wanneer deze een website bezoekt. Wanneer u eenzelfde site opnieuw bezoekt, kan deze door middel van de cookie uw browser herkennen. Met de cookies kunnen de voorkeuren van de gebruiker en andere soorten informatie worden opgeslagen. De configuratie van de browser kan gewijzigd worden zodat deze alle cookies weigert, of om aan te geven wanneer ze mogen worden verstuurd. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de website niet correct werken zonder cookies.

Turismo de Tenerife kan "cookies" gebruiken tijdens de verlening van de diensten van de website. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd of dat expliciet wordt gevraagd de cookie te accepteren.

Als u er voor kiest om onze website te verlaten via links naar websites die niet tot ons organisme behoren, kan Turismo Tenerife niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid van deze websites, noch voor de cookies die deze op de computer van de gebruiker zouden kunnen opslaan.

Elektronische communicatie

Ons e-mailbeleid is erop gericht om enkel berichten te versturen waarvoor de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Als u verkiest om deze e-mailberichten niet meer te ontvangen, bieden we u de mogelijkheid om uw recht op verwijdering uit te oefenen en deze berichten niet langer te ontvangen, overeenkomstig de bepalingen in Art. 22 van de wet 34/2002 over de diensten voor het Agentschap voor Informatie en Elektronische Handel (LSSICE).

Procedure in het geval dat er onwettige activiteiten worden uitgevoerd

In het geval dat een gebruiker of derde acht dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op het onwettig karakter van het gebruik van inhoud en/of het uitvoeren van elke activiteit op de websites, inbegrepen in of toegankelijk via de website, dient hij een melding te sturen aan Turismo Tenerife waarin hij zich naar behoren identificeert en de vermeende inbreuken vermeldt. Hij dient uitdrukkelijk en op eigen verantwoordelijkheid te verklaren dat de in de melding verschafte informatie juist is.

Meldingen

Alle meldingen en mededelingen tussen de gebruikers en Turismo Tenerife worden voor alle doeleinden als zodanig beschouwd als deze gebeuren via de normale post, e-mail of telefonisch. De gebruikers dienen zich aan Turismo Tenerife te richten door middel van:

 1. Een brief aan het volgende adres: C/Alcalde José Emilio García Gómez, nº 9 , 38005 , S/C de Tenerife.
 2. Een e-mail aan het volgende adres:   webmaster@webtenerife.com