Juridische mededeling - Officiële website over toerisme op Tenerife

Juridische informatie

cerrar
Pagina via e-mail versturen
Completa el captcha

Deze juridische informatie regelt het gebruik van de website www.webtenerife.com, eigendom van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. ingeschreven in het handelsregister van Santa Cruz de Tenerife.

In naleving van Wet 34/2002 van 11 juli over Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, stelt SPET Turismo de Tenerife S.A. de volgende informatie ter beschikking van de gebruikers en de bevoegde organen:

SPET Turismo de Tenerife S.A. C.I.F.: A-38299061
C. Alcalde José Emilio García Gómez, 9
38005 Santa Cruz de Tenerife
Canarische Eilanden - Spanje
Handelsregister van Santa Cruz de Tenerife, T 822, F 46, S 8, H TF 3506, I/A 1 (17.09.1992)

Tel.: 902 321 331
Fax: 922 237 876
E-mail: webmaster@webtenerife.com

Alle rechten voorbehouden.

Doel en instemming.

Door de website www.webtenerife.com, eigendom van SPET, Turismo de Tenerife, S.A., te bezoeken wordt u als gebruiker aangemerkt. Dit impliceert de volledige aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van alle bepalingen in deze juridische informatie, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. De gebruiker erkent en aanvaardt bovendien dat de toegang en het gebruik van de website en/of de inhoud daarvan vrijwillig en bewust plaatsvindt, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

De gebruiker verbindt zich ertoe correct en rechtmatig gebruik te maken van de website en de inhoud daarvan, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de gebruiksvoorwaarden van de website, de goede trouw, de algemeen aanvaarde goede zeden, de openbare orde, de regels van het maatschappelijk verkeer en deze juridische informatie. De gebruiker is dus jegens SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. en derden aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit niet-naleving van de genoemde verplichtingen.

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website.

SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. kan beperkingen en/of bijkomende voorwaarden stellen voor het gebruik en/of de toegang tot de website en/of de inhoud daarvan, die in alle gevallen door de gebruiker moeten worden nageleefd.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. de rechten bezit op de inhoud en/of alle andere elementen op de website (waaronder merken, logo's, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, grafieken, ontwerpen, geluidsopnamen, databases, software, stroomdiagrammen, presentatie, audio en video), zodat deze toebehoren aan SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. en/of derden die SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. toestemming hebben gegeven om die op haar website te gebruiken. De toegang tot de website impliceert in geen geval de volledige of gedeeltelijke afstand, overdracht, licentie of cessie van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website verlenen gebruikers geen enkel ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de website en/of de inhoud daarvan dan hier uitdrukkelijk voorzien is. Elk ander gebruik of exploitatie van rechten is onderworpen aan voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek daarvoor verleend is door SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. of de eigenaar van de betroffen rechten. Voor elk ander gebruik dan uitdrukkelijk toegestaan, is het nodig de voorafgaande en schriftelijke instemming te verkrijgen van de eigenaar van de betroffen rechten.

SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. waarborgt de beschikbaarheid en ononderbroken werking van de website of van andere websites waarnaar via links wordt verwezen. SPET, Turismo de Tenerife S.A. kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat de website niet beschikbaar of niet toegankelijk is wegens een onderbreking in de werking van de website of technische storingen, storingen in het telefoonnet, verbroken verbindingen, vertragingen of blokkeringen te wijten aan tekortkomingen of overbelasting van de telefoonlijnen, het internetsysteem of andere elektronische systemen die zich voordoen tijdens de werking daarvan.

De website en de diensten zijn vrij en gratis toegankelijk. SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. stelt het gebruik van sommige diensten echter afhankelijk van de invulling van het overeenkomstige formulier. De gebruiker staat in voor de echtheid en actualiteit van alle gegevens die hij/zij aan SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. verstrekt en is als enige aansprakelijk voor de verstrekking van valse of onjuiste informatie.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om een passend gebruik te maken van de aangeboden inhoud en diensten en deze niet te gebruiken om:

  1. misdadig, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend materiaal, materiaal ter verdediging van terrorisme of materiaal te verspreiden dat in het algemeen strijdig is met de wet of de openbare orde;
  2. op het netwerk computervirussen te verspreiden of handelingen uit te voeren die fouten of schade kunnen veroorzaken in elektronische documenten, gegevens of de fysieke of logische systemen van SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. of derden; de toegang van andere gebruikers tot de website en de daarop aangeboden diensten kunnen verstoren door het grootschalige gebruik van de ICT-voorzieningen die SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. gebruikt om haar diensten te verlenen;
  3. te proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of niet-toegankelijke delen van de informaticasystemen van SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. of derden en, in voorkomend geval, informatie te kopiëren;
  4. inbreuk te maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie van SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. of derde;
  5. zich uit te geven voor een andere gebruiker, openbare instanties of een derde;
  6. de inhoud te reproduceren, te kopiëren, te verspreiden, ter beschikking te stellen of op een andere manier openbaar te maken, te vervormen of te wijzigen, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk toegestaan is;
  7. gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden of reclame en berichten te versturen met commerciële of verkoopdoeleinden zonder dat er sprake is van een voorafgaande aanvraag of instemming.

Gegevensbescherming en ICT-diensten

In naleving van de bepalingen van de Organieke Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (LO 15/1999 van 13 december) en het bijbehorende uitvoeringsreglement, informeert SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. op uitdrukkelijke, nauwkeurige en onmiskenbare wijze dat de persoonsgegevens die de gebruiker ons met zijn toestemming verstrekt, opgenomen en verwerkt worden in een bestand dat eigendom is van SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A., naar behoren ingeschreven in het Algemeen Register voor Gegevensbescherming, met het oog op de correcte uitvoering daarvan.

Op dezelfde wijze en om een betere dienstverlening te kunnen bieden, worden de gebruikers ervan op de hoogte gesteld dat zij informatie kunnen ontvangen van SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A., haar partners, het eilandbestuur van Tenerife en/of medewerkers daarvan. SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. staat er borg voor dat de verstrekte gegevens behandeld zullen worden in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens (voor wat betreft de veiligheid, vertrouwelijkheid, enz.).

Verantwoordelijk voor het genoemde bestand is SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A., gevestigd op Calle Alcalde José Emilio García Gómez 9, 38005 Santa Cruz de Tenerife, met fiscaal identificatienummer (C.I.F.) A-38299061, of op een eventueel nieuw adres dat geregistreerd zal worden bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, tot wie de gebruiker zich kan richten om zijn recht tot inzage, rectificatie, verwijdering of verzet uit te oefenen.

De gebruiker verklaart, na op zijn rechten en verplichtingen te zijn gewezen, dat de verstrekte gegevens (die nodig zijn voor de dienstverlening) echt en volledig zijn en dat hij deze waar nodig zal bijwerken — de staat van deze gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A.

SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. kan "cookies" gebruiken bij de verlening van de diensten op de website. Cookies zijn bestanden met persoonlijke informatie die op de terminal van de gebruiker zelf worden opgeslagen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat er geen cookies worden aangemaakt of hij daarover wordt ingelicht.

Als de gebruiker onze website verlaat via een link naar een website die niet van ons is, aanvaardt SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. geen aansprakelijkheid voor het privacybeleid van die website noch voor de cookies die deze op de computer van de gebruiker kan opslaan.

Ons e-mailbeleid is om enkel mededelingen te versturen waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven. Als hij/zij verkiest om deze e-mailberichten niet te ontvangen, bieden we in de e-mail zelf de mogelijkheid om het recht op annulering uit te oefenen en van de ontvangst van deze berichten af te zien, overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van Wet 34/2002 op de Diensten voor de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE).

Procedure voor het geval er onwettige activiteiten worden uitgevoerd

In het geval dat een gebruiker of derde van mening is dat er feiten of omstandigheden bestaan die wijzen op een onrechtmatige gebruik van de inhoud en/of een onrechtmatige activiteit op de webpagina's van deze website, dienen zij hiervan mededeling te doen aan SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A., waarbij zij zich naar behoren moeten identificeren, de vermeende inbreuken moeten vermelden en uitdrukkelijk en op hun eigen verantwoordelijkheid moeten verklaren dat de verstrekte informatie correct is.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en berichten tussen gebruikers en SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. worden voor alle doeleinden als rechtsgeldig beschouwd als zij plaatsvinden per post, e-mail of telefonische melding. De gebruikers dienen zich tot SPET, TURISMO DE TENERIFE S.A. te richten door middel van:

  1. een brief aan het volgende adres: C/ Alcalde José Emilio García Gómez 9, 38005 Santa Cruz de Tenerife.
  2. een e-mail aan het volgende adres: webmaster@webtenerife.com

 

Plan Avanza