Privacybeleid - Officiële Website van Turismo de Tenerife (Toerisme van Tenerife)

Beleid inzake Privacy, Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging.

cerrar
Pagina via e-mail versturen
Completa el captcha

SPET Turismo de Tenerife S.A.
C.I.F.: A-38299061
C. Alcalde José Emilio García Gómez, 9
38005. Santa Cruz de Tenerife
Canarische Eilanden - Spanje
Handelsregister: Registro Mercantil de S/C de Tenerife, T 822, F 46, S 8, H TF 3506, I/A 1 (17.09.1992)

Tel.: +34 902 321 331
Fax: +34 922 237 876
E-mail: protecciondedatos@webtenerife.com
Functionaris voor gegevensbescherming: dpd@webtenerife.com

1. Inleiding

Om u de diensten van Turismo Tenerife te leveren, moeten we bepaalde informatie over u verzamelen. Dit Beleid inzake Privacy, Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging beschrijft de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen en hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en controleren.

De gebruiker krijgt informatie over de manier waarom Turismo Tenerife, als verantwoordelijke van de verwerking, de persoonsgegevens verwerkt die ze verkrijgt via www.webtenerife.com, formulieren en andere gegevens die in de toekomst via elk ander medium kunnen worden ontvangen.

De gebruiker moet vrij en vrijwillig beslissen of hij zijn persoonsgegevens wil geven. De gekozen dienstverlening wordt niet uitgevoerd zonder zijn uitdrukkelijke instemming. In het geval waarin de gebruiker zijn toestemming voor een van de verwerkingen intrekt, heeft dat geen invloed op de wettelijkheid van de voordien uitgevoerde verwerkingen. Als u de dienst gebruikt, aanvaardt u de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit Beleid inzake Privacy, Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging.

2. Waarom verwerken we hoofdzakelijk uw gegevens?

Turismo Tenerife verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Toeristische promotie: het promoten en stimuleren van de waarden van het eiland als toeristische bestemming. De toeristische strategie van Tenerife implementeren naargelang de verschillende markten waarvan het eiland bezoekers krijgt, evenals de producten die in elk ervan gepromoot dienen te worden. Samenwerken met de verschillende gesprekspartners uit de toeristische sector met het doel synergieën te creëren en partnerschappen aan te gaan.
 • Acties op bestemming: de populariteit van de bestemming bevorderen, met het doel onze kwaliteit, concurrentievermogen en duurzaamheid als toeristische bestemming te verhogen.
 • Economische promotie: de aantrekkelijkheid stimuleren van investeringen in strategische projecten (in verband met hernieuwbare energie, kennis, technologie, communicatie...), bedrijven uit het buitenland adviseren over hulp, kredieten en subsidies die ze kunnen krijgen, terwijl er ook wordt deelgenomen aan evenementen, opdrachten en beurzen waarop de handelsmogelijkheden worden voorgesteld. We promoten eveneens de invloeden van drie continenten op het eiland.
 • Bedrijven van Tenerife doen samenwerken: omdat via dit project bedrijven, professionals uit de sector en openbare administraties de toeristische strategie samen uitwerken en deelnemen aan de evolutie van de voornaamste economische motor van het eiland en de belangen in deze sector behartigen.
 • De beste diensten aan hun partners aanbieden via het aangaan van de beste partnerschappen en samenwerkingen, zowel intern als extern.
 • Doeleinden gebaseerd op het rechtmatig belang van de organisatie.
 • Rapporten, statistieken en gespecialiseerde studies

3. Gegevens verwerkt door Turismo Tenerife

 • Identificerende gegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: postadres, telefoon, fax, e-mail.
 • Bedrijfsgegevens: bedrijf, ondernemingsnummer, functie, verantwoordelijken, postadres, telefoon, fax, e-mail, website, branche, categorie, enz.
 • Voorkeursgegevens: taal.
 • Financiële gegevens: die we nodig hebben om de betaling van de dienstverlening te verwerken.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker verklaart:

 • Dat de verschafte gegevens correct zijn en dat hij deze up-to-date zal houden. Turismo Tenerife is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 • Dat hij erkent dat de gegevens nodig en verplicht zijn (behalve als de velden anders aangeven) voor de uitvoering van de dienst.
 • In het geval dat de gebruiker gegevens van derden geeft, verklaart deze dat hij de instemming van deze derde heeft en dat hij er zich toe verbindt de eigenaar van deze gegevens de inhoud van dit Beleid inzake Privacy, Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging mee te delen. Hij ontslaat Turismo Tenerife van elke verantwoordelijkheid. Turismo Tenerife kan de nodige verificaties uitvoeren door de overeenkomstige maatregelen te nemen, in overeenkomst met de wetgeving over gegevensbescherming.
 • Meerderjarig te zijn.

5. Bewaring van de gegevens

De gegevens van de gebruiker worden bijgehouden gedurende de termijn die nodig is voor de vervulling van het doeleinde of totdat de gebruiker zijn uitschrijving verzoekt aan Turismo Tenerife, zich verzet of zijn instemming intrekt.

Zijn persoonsgegevens zullen geblokkeerd worden wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden of wanneer de gebruiker de verwerking ervan beperkt. In dat geval blijven ze exclusief ter beschikking van de rechtbank, het het Openbaar Ministerie of de bevoegde openbare administraties, in het bijzonder de autoriteiten inzake gegevensbescherming, voor het opsporen van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking, gedurende de voorgeschreven termijn daarvoor. Na het vervallen van de vermelde termijn worden de gegevens gewist.

6. Aan welke ontvanger worden uw gegevens meegedeeld?

Turismo Tenerife kan uw gegevens meedelen aan:

 • Bedrijven die een deelname hebben in, of exploitanten zijn van, Turismo Tenerife, enkel voor interne administratieve doeleinden, voor de hierboven vermelde doeleinden of om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Leveranciers, partners en partnerbedrijven, dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en die deze verwerken in naam en voor rekening van Turismo Tenerife als gevolg van de dienstverlening, i.v.m. de hierboven aangegeven doeleinden of om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Derden die betaalverrichtingen verwerken. In dit geval enkel de informatie van uw kredietkaart en andere gegevens van financiële aard die we nodig hebben om uw betaling te verwerken.
 • Rechters, rechtbanken, het Openbaar Ministerie, politiediensten van de Staat, openbare administraties, Toezichtsautoriteiten voor gegevensbescherming en alle andere instanties voor een passende naleving van de wettelijke verplichtingen.
 • De ontvangers vermeld in deze paragraaf kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In dit laatste geval moet de internationale overdracht van gegevens naar behoren gerechtvaardigd zijn.

7. Wat zijn uw rechten?

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Bezwaar.
 • Toegang.
 • Correctie.
 • Verwijdering.
 • Beperking.
 • Overdraagbaarheid.
 • Niet het voorwerp zijn van een beslissing die enkel op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens is gebaseerd.
 • Intrekking van de gegeven toestemmingen.

U kunt deze rechten uitoefenen via een e-mail aan: protecciondedatos@webtenerife.com of via de post aan: Turismo Tenerife en C/Alcalde José Emilio García Gómez, nº 9, 38005, S/C de Tenerife. Hier kunt u, op elk ogenblik en gratis, ook alle kwesties in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens raadplegen door uw e-mail digitaal te ondertekenen of een kopie bij te voegen van uw identiteitskaart of ander vervangend officieel identiteitsdocument.

U kunt op elk ogenblik een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens indienen bij het Agencia Española de Protección de datos (Spaans agentschap voor gegevensbescherming). Meer informatie op: www.agpd.es

8. Veiligheidsmaatregelen

Turismo de Tenerife verwerkt gebruikersgegevens op vertrouwelijke wijze in naleving van de geheimhoudingsplicht en in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De nodige maatregelen i.v.m. procedures, organisaties en technische aspecten worden toegepast om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen en de wijziging, het verlies, de niet-toegestane verwerking of toegang te vermijden, in functie van de toestand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld.

In het bijzonder kan Turismo de Tenerife als veiligheidsmaatregel persoonsgegevens wissen die meegedeeld werden en niet nodig zijn voor de verlening van de gevraagde dienst, om zo te verzekeren dat enkel de nodige gegevens worden verwerkt. Deze maatregel is vooral van toepassing op gevoelige gegevens, aangezien Turismo de Tenerife geen gegevens uit deze categorie verwerkt noch nodig heeft voor zijn dienstverlening. Dit alles zonder dat we de gebruiker daarvan op de hoogte moeten stellen.

Als u ervoor kiest onze website te verlaten via links naar websites die niet tot ons organisme behoren, stelt Turismo Tenerife zich niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites, noch voor de cookies die deze op de computer van de gebruiker zouden kunnen opslaan.

Meldingen

Alle meldingen en mededelingen tussen de gebruikers en Turismo Tenerife worden voor alle doeleinden als zodanig beschouwd als deze gebeuren via de normale post, e-mail of telefonisch. De gebruikers dienen zich aan Turismo Tenerife te richten door middel van:

 1. Een brief aan het volgende adres: C/Alcalde José Emilio García Gómez, nº 9 , 38005 , S/C de Tenerife.
 2. Een e-mail aan het volgende adres:   webmaster@webtenerife.com